notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

gallery/482c2236acbca24e9d11776111f8418d

 

Kim jest mediator?

 

Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Musi zachować neutralność i bezstronność.
 

Dlaczego to ja powinnam poprowadzić Państwa mediację?


Notariusz w swej pracy podlegając ustawie Prawo o notariacie, kieruje się podstawowymi zasadami obowiązującymi również w mediacji, które są następujące:

zasada bezstronności - ustawowy obowiązek notariusza dbania o prawa i słuszny interes wszystkich stron czynności, a także osób trzecich, których te czynności dotyczą,
zasada poufności - ustawowy obowiązek notariusza zachowania tajemnicy zawodowej, trwający także po zakończeniu pracy notariusza,
zasada neutralności - ustawowy obowiązek notariusza niedokonywania czynności wobec osób bliskich, a także ustawowy zakaz zajmowania się pośrednictwem i doradztwem w interesach – co nie jest w sprzeczności z poniższym obowiązkiem udzielania informacji,
zasada rzetelności - ustawowy obowiązek notariusza udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności;
Są to zasady postepowania, których przestrzeganie jest niezbędne dla Państwa komfortu psychicznego, zaufania i dzięki temu swobody w komunikowaniu mediatorowi swoich potrzeb i oczekiwań. Bez tego nie uda się osiągnąć porozumienia oraz realizacji celów obu stron sporu.
Ponadto jako notariusz w końcowej fazie mediacji i osiągnięciu ugody gwarantuje właściwe zredagowanie tekstu, w sposób zgodny z prawem oraz precyzyjny i czytelny dla sądu, co gwarantuje szybkie zakończenie postępowania sądowego, oszczędność czasu i pieniędzy.

 

Kto ponosi koszty mediacji?

 

W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają w całości strony.
W mediacji pozasądowej wysokość kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem w umowie o mediację.
W mediacji ze skierowania sądu koszty mediacji określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

 

Jakie są koszty mediacji?

 

Koszty mediacji w naszej kancelarii notarialnej ustalane są indywidualnie w zależności od wartości przedmiotu sporu.
W sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem koszty mediacji wynoszą 200 zł za pierwsze spotkanie i 150 zł za każde kolejne. 

 

Czym jest mediacja?

 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.
Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.
 

Jakie korzyści daje mediacja?

 

• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
• Mediacja pomaga w utrzymaniu wzajemnych przyjaznych relacji.
• Mediacja pomaga w zrozumieniu wzajemnych potrzeb obu stron, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne oraz eskalację negatywnych emocji co jest częste przy sytuacji konfliktowej.
 

Jak sprawa trafia do mediacji?

 

• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.
• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
• Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

 

Jak długo może trwać mediacja?

 

• Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

      

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

 

• Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.

• W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
• Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
• Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
• Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
• W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.